REGULAMIN AKCJI

„#DzieńJeza”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji „Dzień Jeza” (zwanej dalej „Akcją”)
 • Organizatorem Akcji jest ML INVEST Michał Lewicki www.naturalnosci.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 • Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 • Akcja odbywa się w dniu 10.11 2020 roku (dalej zwanym „Czasem trwania Akcji”).

II. UCZESTNICY

 • Uczestnictwo w akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
 • Uczestnikiem Akcji (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, posiada od co najmniej pół roku aktywne publiczne konto na portalu https://www.instagram.com (dalej zwany „Instagram”) i/lub https://www.facebook.com (dalej zwany „Facebook”
 • Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, jedynym warunkiem uczestnictwa w Akcji jest umieszczenie na portalu Instagram lub Facebook polubienia strony naturalnosci.pl na portalu Facebooku lub Innstagrm oraz udostępnienia posta konkursowego
 • W ramach Akcji, ani po jej zakończeniu Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych Uczestników.

III. ZASADY AKCJI

 • Celem Akcji jest wsparcie podopiecznych fundacji Primum - docelowo wpłata na zrzutka.pl na cele statutowe Ośrodka Rehabilitacji Jeży , " JERZY DLA JEŻY " w Kłodzku
 • W ramach Akcji Uczestnicy celem wzięcia udziału w Akcji zobowiązani są w Czasie Trwania Akcji do wykonania zadania (dalej zwanego „Zadaniem”) w postaci umieszczania na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook  Posta konkursowego Dzień Jeża oraz polubienia fanpage naturalnosci.pl
 • W zamian za poprawnie i zgodnie z Regulaminem wykonane przez każdego Uczestnika Zadanie, Organizator przekaże na rzecz zrzutki   https://zrzutka.pl/h5mdt7  (dalej zwanej „Beneficjentem”) kwotę 1 zł.
 • W ramach Akcji Uczestnik może tylko jednokrotnie wykonać Zadanie. Wykonanie przez Uczestnika Zadania wielokrotnie nie prowadzi do powstania po stronie Organizatora obowiązku przekazania na rzecz Beneficjenta dodatkowych kwot.
 • Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę wsparcia w wysokości sumy zebranych środków pieniężanach za wykonane przez Uczestników w ramach Akcji Zadania.
 • Informacja o kwocie pieniężnej zebranej w ramach Akcji zamieszczona zostanie na fanpagu naturlanosci.pl
 • Beneficjent będzie zobowiązany do wykorzystania przekazanych mu w ramach Akcji środków finansowych na pomoc swoim podopiecznym
 • Uczestnicy Akcji wykonując Zadanie wyrażają również zgodę na udostepnienie umieszczonego przez nich na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook
 • maksymalna kwota środków jaka może być przekazana to 1tys zł ( jeden tysiąc zł) czyli maksymalnie 1tys polubień i udostępnień strony.
 • IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Warunkiem udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika do Akcji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania jej na stronie moliera2.com. Organizator poinformuje Uczestników przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.
 • Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Akcji.
 • Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 • Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres magazyn.naturalnosci.pl@gmail.com
 • Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 • Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 • Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.
 • Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.