• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
naturalnosci.pl


§1
Określenie Sprzedawcy
1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
ML INVEST Michał Lewicki
z siedzibą przy Paproć 152 AD, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 7871891997
REGON: 634632350
Telefon: +48 794262626
E-mail: Naturalnosci.pl@gmail.com


§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na
podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Klientem [dalej Klient] może być:
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w
Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na
terenie Unii Europejskiej,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest
uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 22 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964
nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę
kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy
z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru
zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności
gospodarczej, w szczególności z numerów PKD.
5. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem
umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
8. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek
stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.
Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z
późniejszymi zmianami), art 556 oraz 556 1 -556 3 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.
93 z późniejszymi zmianami).
9. Sklep jest wprowadzającym do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny w rozumieniu
ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2015 r. Poz. 1688).
10. Suplementy diety dostępne w Sklepie są środkami spożywczymi w rozumieniu ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późniejszymi
zmianami). Towarów tych nie należy traktować jako produktów leczniczych.
§3
Zamówienia
Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta
i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany
podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia.
W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas
składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając
zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.
Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny,
charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i
sposobu dostawy.
Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany
przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji
oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest
oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej
otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży,
Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.
§4
Płatności
Klient ma do wyboru formy płatności:
płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
płatność elektroniczna za pośrednictwem Blue Media S.A. (płatności shoper),
płatność przy odbiorze (pobranie).
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy
niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.
5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, (a
w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze) Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty
za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania
należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od
umowy sprzedaży.
6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie
zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej
autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).
7. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego
następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.
§5
Wysyłka towaru
Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
§6
Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci/przedsiębiorcy)
1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu
reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu
towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24
miesięcy.
5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa
rękojmi):
wymiany towaru na nowy;
naprawy towaru;
obniżenia ceny;
odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
charakter wady – istotna czy nieistotna;
to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,
że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z
drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim
wypadku alternatywne rozwiązanie.
7. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.;
za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, lista
dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do wielkopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 3, 60-
967 Poznań https://poznan.wiih.gov.pl
Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z
dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy
przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.
§7
Reklamacje z tytułu rękojmi
Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami.
Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
wyłączona.
Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia
wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane
kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące mieć wpływ na proces
reklamacji.
Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.
§8
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.,
Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie
14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
może być dowolna, np.
oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
regulaminu),
drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się
Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków
dokonywany jest na rachunek karty.
6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez
Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej
dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.
koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od
umowy;
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania.
§9
Usługi świadczone drogą elektroniczną
Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:  
publikacja opinii o towarach;
cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;
prowadzenie Konta Klienta.
Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  
Usługa:
publikacja opinii o towarach - polega na publikacji przy określonych towarach
indywidualnych wypowiedzi Klientów;
cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce
wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e-mail
podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wpisanie w
odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji poprzez kliknięcie w
odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie umowy jest także możliwe
poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania zamówienia;
prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością
podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.
Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa się w zależności od
świadczonej usługi:
publikacja opinii o towarach - polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi;
cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację
subskrybenta usługi;
prowadzenie Konta Klienta - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w
paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta
usługi.
Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania
postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć
Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź
ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres
podany w formularzu.
Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,
blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12
pkt 4.
Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt
1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.
§10
Ochrona prywatności
1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).
§11
Środki techniczne
1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
zamówień na towary, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa JavaScript;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany
w ustawieniach konta.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował
zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w
ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest
prawo polskie.
Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ML INVEST Michał Lewicki
Paproć 152 AD
64-300 Nowy Tomyśl
E-mail: Naturalnosci.pl@gmail.com
Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących
towarów:______________
Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________
Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________
Podpis*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________
Załącznik nr 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY
ML INVEST Michał Lewicki
Paproć 152 AD
64-300 Nowy Tomyśl
E-mail: Naturalnosci.pl@gmail.com
Ja _______ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:_____________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:______________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od
umowy – (o ile wada jest istotna)*.
*niepotrzebne skreślić
Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta_____________________________________
Informacje dodatkowe:_________________________________________________
Podpis Klienta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________
Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc
skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę
np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Załącznik 3
Polityka prywatności
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest ML INVEST Michał Lewicki
z siedzibą przy Paproć 152 AD, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 7871891997
REGON: 634632350
Telefon: +48 694262626
E-mail: Naturalnosci.pl@gmail.com
- zwana dalej „Administratorem”
3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
· zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej
polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie
danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,
które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest
zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
Internetowego
· obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.
przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i
brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
§2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania
danych osobowych Klientów są wskazane poniżej
§3
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych
przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie
Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie
Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesyłki kurierskiej,
to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale
nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
Cel
przetwarzania
danych
Podstawa prawna
przetwarzania / okres
przechowywania danych
Zakres przetwarzanych
danych
Realizacja
Umowy
Sprzedaży lub
umowy o
świadczenie
Usługi
Elektronicznej
Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez
okres niezbędny do
wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób
zawartej umowy.
Zakres: imię i nazwisko;
adres poczty
elektronicznej; numer
telefonu kontaktowego;
adres dostawy (ulica,
numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzeni
a działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres
dostawy), adres IP, ID
klienta.
Prowadzenie
ksiąg
rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w zw. z
art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30
stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 395)
Dane są przechowywane przez
okres wymagany przepisami
prawa nakazującymi
Administratorowi
przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu
upływu okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe
Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/prowadzeni
a działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres
dostawy), nazwa firmy
oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Klienta
stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od
początku roku następującego
po roku obrotowym, którego
dane dotyczą).
Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń
jakie może
podnosić
Administrator lub
jakie mogą być
podnoszone
wobec
Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez
Administratora, nie dłużej
jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której
dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres
przedawnienia określają
przepisy prawa, w
szczególności kodeksu
cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata,
a dla umowy sprzedaży dwa
lata).
Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego;
adres poczty
elektronicznej; adres
dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość,
kraj), adres
zamieszkania/prowadzeni
a działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres
dostawy).
Obsługa zgłoszeń Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez
Administratora, nie dłużej
jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której
dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres
Imię, nazwisko, adres
email, adres IP
przedawnienia określają
przepisy prawa, w
szczególności kodeksu
cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata,
a dla umowy sprzedaży dwa
lata).
Wysyłka
wiadomości
email w ramach
usługi newsletter
Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane
dotyczą.
Adres poczty
elektronicznej.
Publikacja opinii
na temat
produktu na
stronach
internetowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane
dotyczą.
Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego;
adres poczty
elektronicznej; adres
dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość,
kraj), adres
zamieszkania/prowadzeni
a działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres
dostawy).
§4
ODBIORCY DANYCH
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą
przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.
hurtownie / producenci - w przypadku Klienta, którego zamówienie jest dostarczane
bezpośrednio od producenta/hurtowni, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta,
który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w
zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w
tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w
szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu
Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do
zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego
zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) -
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu
na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
§5
PROFILOWANIE
1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w
Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może
być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać
zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków
w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten
sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy
też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych
danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
§6
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której
dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do
przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw
wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są
przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie
określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać
tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować
się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.
§7
COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I
ANALITYKA
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są
zalogowani;
zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji
Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
Internetowego;
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa
kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich
przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w
sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z
przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
dziale pomocy przeglądarki internetowej.
6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,
Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają
Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane
są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,
które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym
gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz
sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można
zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl